İnternetten veya Sosyal Medya Üzerinden Cinsel Taciz Suçu

Ancak, basit cinsel tacizin cezasının hapis ile sınırlı olmadığı; durumun şartlarına göre yargı mercilerince adlî para cezasına dönüştürülebileceği de unutulmamalıdır. Dolayısıyla basit cinsel taciz suçunda soruşturma evresinde mağdur şikayetinden vazgeçtiği takdirde CMK m. 171 gereği Cumhuriyet savcısı tarafından “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmektedir. 50/3 uyarınca hükmolunan cezanın otuz gün ve daha az süreli hapis cezası olması ve yargılanan kişinin 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olması halinde hâkim, kısa süreli hapis cezalarını adli para cezasına çevirmek zorundadır. Cinsel taciz suçunda yeniden yargılama yapılabilecek durumlar oluşabilir. Mahkemenin de bu talebi kabul ettiği tarihten itibaren zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.

 • Cinsel taciz suçlarında, üst sınır şartı sağlandığı için basit yargılama usulü uygulanabilir.
 • Aynı şekilde bu kapsamda olan bir suçun kapsama girmeyen başka bir suçla beraber işlenmesi halinde de basit yargılama usulü uygulanmayacaktır.
 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 11.
 • Bu durumda soruşturma faaliyetleri durdurulur ve dosya kapatılır.
 • Bu yüzden Eskişehir Ceza Hukuku davalarında, Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı olarak sizlere yardımcı olmak için hazırız.

Bu itibarla, yerel mahkeme hükmünün, sanığın eylemlerinin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir. Cinsel taciz suçu, gerek basit gerekse nitelikli halleri ile değerlendirildiğinde, cezanın üst sınırının 10 yılı aşmaması şartı göz önüne alındığında, asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Bu kapsamda, kanunun belirlediği suçun üst sınırı göz önünde bulundurulur iken, ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmez. Mahkemelerin görevlerinin tespitinde suçun kanunda belirlenen ceza üst sınırı esas alınır. Dolayısıyla, cinsel taciz suçu işlendiğinde, davanın görüleceği mahkeme asliye ceza mahkemesi olacaktır.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Böyle bir durumda Cumhuriyet savcısı, suç duyurusuna gerek kalmaksızın, suç hakkında bilgi sahibi olduğu anda resen soruşturma başlatır. Cinsel tacizle suçlanan bir kişi hakkında yürütülecek soruşturma, mağdur tarafından yapılan şikâyet sonrasında başlar. Eğer mağdur, başlatılmış olan soruşturma sürecinde şikâyetinden vazgeçerse, yani şikâyetini geri çekerse, savcılıkça takipsizlik kararı verilir.

Kişilerin cinsiyet, yaş ve cinsel yönelimi ne olursa olsun, cinsel dokunulmazlıkları her türlü saldırıya karşı güvence altındadır ve bu suçla mücadele toplumsal bir öncelik taşır. 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını tamamlamamış bireylerin rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesi durumunda, yapılan eylem reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olarak adlandırılır. Cinsel taciz suçu, genellikle cinsel sözlü taciz ya da cinsel amaçlı davranışları kapsar ve bu suç türünde mağdura fiziksel bir temas bulunmaz. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri, bu suçların tanımları ve ceza öngören hükümleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek önemlidir. Bu bağlamda, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında veya mağdur olunduğunda ihbar hakkını kullanmak ve hukuki süreç başlatmak önem taşır. Failin cezası, bu unsurlar ışığında belirlenerek, suçu caydırıcı ve mağduru koruyucu bir nitelik taşımaktadır.

Cinsel Taciz

Ancak rızanın varlığını saptamak için, bu rızanın özgür irade ile verildiğine emin olmak gerekir. Dolayısıyla cinsel taciz suçu bakımından kısa süreli hapis cezasına hükmolunması halinde hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmaktadır. Birden fazla kişinin bu suçu işlemeye irade ve kararı ile iştirak durumu ortaya çıkar. İştirak suçun icrası sırasında yardım ederek olabileceği gibi suç öncesinde azmettirme olarak da karşımıza çıkabilir. Bir kimse oğlunu komşunun kızına cinsel içerikli sözler söylemek için azmettirebilir veya cinsel içerikli ibareler içeren mektubu mağdura götüren kimse, asli faile mağdurun telefon nosunu veren kişi de suça yardım etmiş olur.

 • Bu kişi herhangi bir cinsiyete sahip olabilir ve suça uğradığında, kanunlar çerçevesinde korunma hakkına sahiptir.
 • Bu durumda, hüküm açıklanmadan geri bırakılır ve bu karar belli bir süre için sanığın sabıkasına işlenmez.
 • Alki DavidAyrıca uzun metrajlı filmlerde ve televizyonda da rol aldı.
 • Spacey, geçmişteki davranışları hakkında daha önce “sınırları zorladığını” söylemişti.
 • Fiil herkes tarafından işlenebileceğinden cinsiyetin bir önemi yoktur.
 • Kişinin hürriyetine ve beden bütünlüğüne zarar veren hak ihlallerinden biri olan ‘taciz’ suçu ise, Türkiye’de her geçen gün artmakta.

Bu nedenle, bireylerin cinsel dokunulmazlığının korunması, toplum düzeninin ve adaletin sağlanması adına oldukça önemlidir. Cinsel taciz suçuyla ilgili cezai yaptırımlar Türk Ceza Kanununda açıkça belirtilmiştir. Suçun işlenmesi durumunda kanunlar çerçevesinde failin sorumluluğu ve cezası kesinleşir.

Cinsel taciz suçu, başkasının cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan bir saldırıyı ifade eder ve mağdurun rızası dışında gerçekleşir. Cinsel taciz suçunun işlendiği hallerde, mağdur ve fail açısından uygulanacak hukuki süreçler kanun koyucu tarafından hassasiyetle düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, cinsel taciz suçu da dahil olmak üzere her türlü suçta dava, suçun işlendiği yer mahkemesinde görülür. Burada “suçun işlendiği yer mahkemesi”, suçun meydana geldiği coğrafi sınırlar içerisinde bulunan ve yetki alanına giren mahkemeyi belirtir.

TCK Madde 105 Gerekçesi

Kısacası, cinsel taciz suçu, fiziki temas olmaksızın, kişinin cinsel bütünlüğüne yapılan ve onu rahatsız eden davranışlar bütünü olarak nitelendirilir. Bu tür davranışlara maruz kalan kişilerin, yaşadıkları bu olumsuz durumu polise ya da savcıya bildirme ve şikayetçi olma hakları bulunmaktadır. Buna göre bu suçun mağduru hem cinsel tacize uğraması sebebiyle mağdur olmakta hem de bu fiil nedeniyle mağdur işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalarak ikinci kez mağdur olmaktadır. 12 ve 13’e baktığımız zaman yetkili mahkemeyi tespit edebiliriz. Kural olarak davaya bakma yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.

 • Maddesine göre cinsel taciz suçunun hareket unsuru “cinsel amaçlı olarak taciz etmektir”, aynı maddenin gerekçesinde de cinsel taciz, cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir biçiminde gösterilmiştir.
 • Cinsel içerikli sözler, hareketler ya da fiziksel teması içerebilir.
 • Bu suç, cinsel dokunulmazlık kavramını koruma altına alarak, kişilerin özgürce ve güvende hissedecekleri bir ortamın sağlanmasını amaçlar.
 • Bu tür deliller, cinsel taciz suçlamalarının soruşturulmasında ve faillerin takibinde önemli rol oynar.
 • Rıza açıklama ehliyetine sahip bulunan bir kişinin, cinsel taciz eylemlerine 26.

Yani https://www.roscasaresbasket.com/ cinsel tacize maruz kaldığı yer mahkemesi yetkilidir. Cinsel taciz teşebbüste kalmışsa son icra hareketinin yapılacağı yer mahkemesi yetkiliyken, zincirleme şeklinde işlenirse son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili olacaktır. Suç; yayımlanan basılı bir eserle işlenebilir, bu durumda eserin yayın merkezi olan yer mahkemesi yetkilidir. Eserin birden çok yerde basılması durumunda yine eserin basıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Bu durumda şüpheli veya sanığın yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.

Suçun Manevi Unsuru

Cinsel taciz suçu, tacizci ve mağdurun yanı sıra başka kimsenin olmadığı bir ortamda işlendiğinde, mağdurun haklarını koruma ve suçun kanıtlanması adına hukuka uygun sınırlar içerisinde kayıt alması hukuki açıdan mübahtır. Böylece, direkt olarak tacize maruz kaldığı anların belgelenmesi sağlanarak, ceza yargılamasında kullanılabilecek sağlam bir delil oluşturulur. Sonuç olarak, mağdurun yaşadığı travmatik deneyimleri ispat etmekte gizli kayıtlar önemli bir rol oynayabilir. Ancak, bu kayıtların alınması ve kullanılması her durumda yasalara uygun olmalıdır. Özellikle, cinsel tacizin dijital platformlarda ve mesaj yoluyla gerçekleşmesinin, suçun mahiyetini değiştirmeyeceğinin altını çizmek gerekir.

 • Özellikle sosyal medya hesabı ile ilgili kolluk tarafından açık kaynak araştırması yapılarak şüphelilerin kimlik bilgilerinin kolluk marifeti ile tespitinin sağlanması uygulanan genel bir yöntemdir.
 • Örneğin, cinsel taciz amacıyla yazılmış ve gönderilmiş bir mektubun, alıcıya ulaşmadan önce ele geçirilmesi durumu bir teşebbüs olarak değerlendirilebilir.
 • Dolayısıyla basit cinsel taciz suçunda soruşturma evresinde mağdur şikayetinden vazgeçtiği takdirde CMK m.
 • Ancak, cinsel taciz içerikli sözlü tacizin yaşandığı bazı ani ve öngörülemez anlarda, gizli ses veya görüntü kaydının hukuka uygun olarak kullanılabilmesi mümkündür.
 • Suçun meydana gelebilmesi için faaliyetin, mağdurun rızası dışında gerçekleşmiş olması ve cinsel bir amaç taşıması gerekmektedir.

Cinsel taciz suçu sözlü, yazılı fiillerle veya beden hareketleriyle, mağdurun vücuduna temas içermeyen, cinsel arzuları tatmine yönelik davranışlarla işlenen suçtur. Sanığın subuta eren suçunun bu şekilde kabul edilmesinden sonra, temyiz aşamasında yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 61. Maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle lehe kanun değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Suçun nitelikli ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinin cezalandırılması şikayete tabi değildir. Cumhuriyet savcısı, suçu öğrendiği sürece resen soruşturmayı başlatabilir. Mağdur herhangi bir Cumhuriyet savcılığına veya emniyet birimlerine başvurabilir.

E-Tespit hizmeti sayesinde, internette herhangi bir web sayfası veya sosyal medya hesabında bulunan ve cinsel taciz suçuyla ilgili kanıt niteliğinde olabilecek veri veya bilgiler URL bazlı tarama yaparak tespit edilebilmektedir. İnternetten veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, süreklilik arz edecek mahiyette de olabilir. Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin somut/belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi kararı mahkemenin takdirindedir. Mahkeme suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler vb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top